O nás

Hlavním výstupem projektu bude navržení sjednocené metodiky uchovávání, zpřístupnění a správy typových sbírek v přírodovědných muzeích v České republice. Tato metodika se klade za cíl v první řadě zlepšit ochranu typových sbírek a přístup k nim. Důraz bude kladen na prezentaci, doplňování a rozšiřování stávajících fondů typových sbírkových předmětů, jejich zpřístupňování odborné i laické veřejnosti pomocí výstav, moderních technologií a zapojením do on-line databází.

Dále se projekt zaměří na tvorbu metodik s aplikací na moderní způsoby ukládání, uchovávání a manipulaci s typovým a dalším unikátním materiálem. Součástí metodiky bude identifikace, dokumentace, digitalizace a evidence typových kolekcí jako movitého kulturního dědictví s využitím nejmodernějších technologií.

Identifikace a verifikace typového materiálu bude probíhat pomocí metod základního výzkumu, včetně celého komplexu moderních instrumentálních metod. V rámci dokumentace a digitalizace části typových kolekcí vytvoříme 3D/2D multimediální objekty, na základě kterých bude následně možné vytvořit fyzický nebo virtuální duplikát typového materiálu. Tento duplikát pak může být poskytnut veřejnosti a sníží potřebu přímé manipulace s originálními typovými exempláři, a tím i nebezpečí jejich poškození, což výrazně přispěje k jejich ochraně.

Řešitelský tým

hlavní řešitel: Ing. Mgr. Ivo Macek
technická správa projektu: Mgr. Jiří Frank
správa a tvorba databází: Bc. Petr Frankenberger
správa multimediálního obsahu: Mgr. Martin Valent, Ph.D.
správa vědecké části projektu: RNDr. Jiří Kvaček, CSc.

ostatní řešitelé: Mgr. Milan Libertín Ph.D.; Mgr. Jan Sklenář; RNDr. Boris Ekrt; Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D.; Mgr. Radana Malíková; Mgr. Dalibor Velebil; Mgr. František Bouda; Mgr. Jan Holec, Dr.; Mgr. Markéta Šandová, Ph.D.; Mgr. Otakar Šída; Mgr. Martin Fikáček, Ph.D.; Mgr. Jiří Hájek, Ph.D.; RNDr. Pavel Chvojka; Mgr. Petr Kment, Ph.D.; ing. Vítězslav Kubáň; Mgr. Ján Macek; RNDr. Vladimír Švihla, CSc.; Mgr. Michal Tkoč; RNDr. Vojtěch Turek, CSc.; RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.; RNDr. Vítězslav Kuželka; RNDr. Petra Havelková, Ph.D.; Dipl. biolog. Jiří Mlíkovský, CSc.; RNDr. Jaroslav Hlaváč, Ph.D.; Mgr. Petr Dolejš; RNDr. Václav Gvoždík, Ph.D.; RNDr. Petr Benda Ph.D.; Mgr. Jan Wagner; Mgr. Radek Šanda Ph.D.; RNDr. Jiří Moravec, CSc.; Ing. Miriam Brožíková.;

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith